คู่มือการให้บริการ(E-Book)

งานสนับสนุนวิชาการ

งานพัฒนานักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล

สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

         คู่มือการสหกิจศึกษา

         คู่มือสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

         คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โรงเรียน มอ.ว.และสถาบันพุทธทาส

         สถาบันพุทธทาส

วิจัยและบัณฑิตศึกษา

         คู่มือการจัดหลักสูตรระดับบัณทิตศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สนับสนุนการเรียนการสอน

         ขั้นตอนการคุมสอบ

         คู่มือการจัดการเรียนการสอน

         คู่มือการให้บริการสำหรับอาจารย์
รับนักศึกษาใหม่

         ขั้นตอนการสมัคร Online

 


งานบริการและสวัสดิการ

         คู่มือการปฏิบัติงานบริการและสวัสดิการ

ทุนทำงานแลกเปลี่ยน /กยศ.

         คู่มือ กยศ

งานทะเบียนและประมวลผล

         คู่มือการให้บริการ เรื่อง ผลการเรียนของนักศึกษา

ทะเบียนประวัติ

         ขั้นตอนการดำเนินงานและปฏิบัติงาน

ลงทะเบียนเรียน

         ไขปัญหาลงทะเบียนเรียน

สำเร็จการศึกษา

         หน่วยสำเร็จการศึกษา

ตารางเรียน-ตารางสอบ

         ตารางเรียน-ตารางสอบ