บุคลากร

งานสนันสนุนวิชาการ

  หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
นางสาวสุภาภัทร์ วัชระสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :suphaphat.w@psu.ac.th
โทร : 8850


  เลขานุการ รองธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ
นางสิริน จันทผลึก
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :sirinthon.w@psu.ac.th
โทร : 8911


  รับนักศึกษาใหม่
นายอานนท์ โชติมณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :arnon.c@psu.ac.th
โทร : 8851


  สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางสาวกรรณิการ์ ธรรมบำรุง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :kannikar.t@psu.ac.th
โทร : 8852


  พัฒนานักศึกษาและด้านวิชาการ
นางสาวฉัตรทิพย์ วิเศษ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :chattip.w@psu.ac.th
โทร : 8853


   วิจัย
นางสาวกรวรา แก้วทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :Kornwara.k@psu.ac.th
โทร : 8854


  บัณฑิตศึกษา
นางสาวรินบุญญา คงทน
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :rinboonya.k@psu.ac.th
โทร : 8855


  ผู้ประสานงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวประกายแก้ว โกวิทกิตติกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :Prakaikaew.k@psu.ac.th
โทร : 8886


นางสาวอมรทิพย์ นิลสม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :Amorntip.ni@psu.ac.th
โทร : 8885ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :
โทร : 8888


  ผู้ประสานงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
นายเอกชัย แทนสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :Akechai.t@psu.ac.th
โทร : 8875


นางสาวนวรัตน เต่งศิริธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :Nawarat.t@psu.ac.th
โทร : 8875


นายบริชัย รักษาชุม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :borichai.r@psu.ac.th
โทร : 8878


   วิจัย
ชนม์ธิดา สุขเมือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :chonthida.s@psu.ac.th
โทร : 8854


  วิเทศสัมพันธ์
นายกันตพัฒน์ สัจจพงศ์พันธุ์
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป
อีเมล์ :kuntapat.sa@psu.ac.th
โทร : 8910


  สนับสนุนการเรียนการสอน
นางสาวเมธินี เมฆกลิ่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :
โทร : 8910


  สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางสาวพีรยา จินดามณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :dezine50@hotmail.com
โทร : 8852ตำแหน่ง :
อีเมล์ :
โทร : 8852


  รับนักศึกษาใหม่
นายบุรทัช ฟองลมุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :buratach.f@psu.ac.th
โทร : 8851


  วิเทศสัมพันธ์
นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยโย
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :sasimapon.c@psu.ac.th
โทร : 8857


  สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นางสาวภคมน ไชยช่วย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :phakhamon.c@psu.ac.th
โทร : 8852


  วิเทศสัมพันธ์
นางสาวกานต์สิริกมล หยูทองคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :kansirikamon.y@psu.ac.th
โทร : 8856


  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ สุราษฎร์ธานี
นางจิรัฐฐา แจกจันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :jirattha.n@psu.ac.th
โทร : 8911


นางสาววปุน จันทมัตตุการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน
อีเมล์ :wapun8135@gmail.com
โทร : 8911