บุคลากร

งานพัฒนานักศึกษา

  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
นายณัฏฐพล ช้างนรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :nathaphon.c@psu.ac.th
โทร : 8861


  ทุนทำงานแลกเปลี่ยน /กยศ.
นางสาวพรพนม ศรีโกมุท
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :pornpanom.s@psu.ac.th
โทร : 8860


  สันติศึกษา
นางสาวสมัญญา ทวดสิญจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :samanya.t@psu.ac.th
โทร : 8861


  พัฒนานักศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ วัดแพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :thidarat.w@psu.ac.th
โทร : 8861


  กิจกรรมนักศึกษาและเงินบำรุงกิจกรรม
นางสาวอภิญญา วนวัฒนากุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :Apinya.v@psu.ac.th
โทร : 8860


  งานวินัยนักศึกษา
นายวิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :wipusit.y@psu.ac.th
โทร : 8861


   บริการและสวัสดิการ
นางสาวสุพรรณพร วรรณเวช
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
อีเมล์ :pornthip.w@psu.ac.th
โทร : 8860


  กิจกรรมนักศึกษาและเงินบำรุงกิจกรรม
นางสาวบุญรัตน์ บุญรักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :bunyarat.b@psu.ac.th
โทร : 8860


  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางสาวจิราภัทร แก้วเนิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :jirapat.k
โทร : 8861