บุคลากร

งานทะเบียนและประมวลผล

  หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
นางกัญญณัฐภัทร รังสี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
อีเมล์ :tanawan.k@psu.ac.th
โทร : 8858


  ทะเบียนประวัติ
นายณัฐสมันตร์ รังสี
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :natsaman.r@psu.ac.th
โทร : 8912


นางสาวอรลักษณ์ เมืองซุม
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :oralux.m@psu.ac.th
โทร : 8859


  ลงทะเบียนเรียน
นางสาวเครือวัลย์ ธรรมบำรุง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :khruawan.t@psu.ac.th
โทร : 8858


  สำเร็จการศึกษา
นายธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :theraphat.a@psu.ac.th
โทร : 8859


  ตารางเรียน-ตารางสอบ
นางสาวเพ็ญพักตร์ อร่ามเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :penpak.a@psu.ac.th
โทร : 8859


  ผลการเรียน
นางปณิสรา พรหมอักษร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
อีเมล์ :
โทร : 8858