บุคลากร

ธุรการกองวิชาการ

  ธุรการกองวิชาการฯ
นางสาววารุณีย์ อำนวย
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ :warunee.a@psu.ac.th
โทร : 8900