บุคลากร

ผู้บริหาร

  ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
อีเมล์ :suchada.tip@psu.ac.th
โทร : 8807


ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสหกิจศึกษา และกิจกรรมพิเศษ
อีเมล์ :tule.s@psu.ac.th
โทร : 8806


ดร.นิตยา อัมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
อีเมล์ :nittaya.u@psu.ac.th
โทร : 8868


ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
อีเมล์ :rapeepan.p@psu.ac.th
โทร : 8861


  ผู้อำนวยการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
นางสาวดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :duangporn.w@psu.ac.th
โทร : 8901