แบบฟอร์มต่างๆ

งานสนับสนุนวิชาการ
งานพัฒนานักศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล
  • แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา/กลุ่มเรียน(เพิ่มเติม) () ดาวโหลดน์
  • คำร้องทั่วไป () ดาวโหลดน์
  • แบบฟอร์มขอปิดรายวิชา () ดาวโหลดน์
  • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาเรียน/ห้องเรียน () ดาวโหลดน์
  • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ/ผู้เรียน/ผู้สอน/ผู้ประสานงาน () ดาวโหลดน์