โครงสร้างกร


ลักษณะสำคัญขององค์กรเป็น หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 310 (8/2551) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 มีหน้าที่สนับสนุนการบริหารการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา และในที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ได้เห็นชอบการกำหนดโครงสร้างในสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีใหม่ และการจัดแบ่งโครงสร้างภายในกองในสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี และการจัดแบ่งโครงสร้างภายในกองในสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและการจัดแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น จำนวน 3 งาน ได้แก่ งานสนับสนุนวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล งานพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้รับบริการคืออาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนนโยบายและตามเจตนารมณ์ตามภารกิจ หลักของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษา การสนับสนุนวิชาการ วิจัย การเรียนการสอน วิเทศสัมพันธ์ พัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีการประสานตามนโยบายของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คือ “รวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ” ไปสู่การปฏิบัติทั้งในฐานะหน่วยงานกลางและหน่วยงานระกับคณะที่สอดคล้องแผน กลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (ประกอบด้วย งานสนับสนุนวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลและงานพัฒนานักศึกษา) ดังนี้ 

1. งานสนับสนุนวิชาการ มีขอบเขตภารกิจความรับผิดชอบ คือ

1.1 พัฒนาหลักสูตร ได้แก่ การดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การขอเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตร การปิดและการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การขอปรับแผนการศึกษาตลอกหลักสูตร การเทียบเท่ารายวิชา การเปิดรายวิชาหัวข้อพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานการจัดทำหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของสำนักงานการอุดมศึกษาและแผนการจัดทำคู่มือการศึกษาการเรียนการสอน ได้แก่ การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบ อันประกอบด้วย การแจ้งเปิดรายวิชาตามแผนการศึกษา การจัดอาจารย์พิเศษ การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสอนเกินโหลดภาระงาน การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา การเลือกสาขาย่อย การจัดทำโครงการสอนรายวิชาต่าง ๆ การจัดส่งและประเมินข้อสอบ การจัดกรรมการคุมสอบ การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

1.2 สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ การจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ การประสานงานสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษา/ฝึกประสาบการณ์ วิชาชีพ การจัดทำคู่มือและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษา ตลอดจนประสานงาน อำนวยความสะดวกและจัดทำเอกสารเบิกจ่ายสำหรับการนิเทศงานนักศึกษา 

1.3 รับนักศึกษาใหม่ ได้แก่ การดำเนินภารกิจด้านการรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ ประกอบด้วย การรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ การรับนักศึกษาโดยวิธรรับตรง การรับนักศึกษาด้วยระบบ Admission ตลอดจนจัดทำรายงานผลการสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

1.4 วิจัย ได้แก่ การประสานงานการดำเนินงานด้านวิจัยทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน การจัดส่งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย การขอขยายระยะเวลา การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยในทุกแหล่งทุน ตลอดจนการขอรับรางวัลเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน วิจัยแก่บุคลากร 

1.5 วิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศถึงความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การดำเนินงานวิจัย การศึกษาดูงาน การต้อนรับอาคันตุกะ 

1.6 บัณฑิตศึกษา ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับการศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานการจัดทำหลักสูตร พ.ศ. 2548 ของสำนักงานการอุดมศึกษารวมถึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต ศึกษา 

1.7 อำนวยการและประสานงานวิชาการประจำคณะ โดยทำหน้าที่ประสานงานทางด้านวิชาการ เพื่อให้ดำเนินการระหว่างคณะและหน่วยงานสนับสนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่องเชื่อม โยงกัน 

1.8 ธุรการกลาง ทำหน้าที่งานสารบรรณ งานเอกสาร งานธุรการของกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา 

2. งานทะเบียนและประมวลผล มีขอบเขตภารกิจความรับผิดชอบ คือ2.1 ทะเบียนประวัติ ได้แก่ การรับรายงานตัวนักศึกษาและทะเบียนประวัติ การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ การดำเนินการเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา การกำหนดปฏิทินการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การโอนย้าย การย้ายคณะ การลาออก การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา การออกบัตรประจำตัวและทะเบียนที่อยู่ผู้ปกครอง 

2.2 ลงทะเบียนเรียน ได้แก่ การเตรียมงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การรับจองรายวิชาเรียน เตรียมข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษา การรับลงทะเบียนเรียน สำรวจหนี้สินนักศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน การผ่อนผันค่าลงทะเบียน การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ การจัดทำแผนปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน การจัดพิมพ์ใบแจ้งผลการลงทะเบียน การดำเนินการเรื่องลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด และการดำเนินการเรื่องคืนเงินค่าลงทะเบียน 

2.3 ตารางเรียน ตารางสอบ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลรายละเอียดรายวิชาในฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา การเตรียมข้อมูลจัดตารางเรียนตารางสอบ การจัดตารางเรียน/ตารางสอบ การดำเนินการเรื่องการจัดสอบ จัดทำรายชื่อผู้เข้าสอบ และการดำเนินการเรื่องกักตัวสอบ 

2.4 ผลการเรียน ได้แก่ การเตรียมแฟ้มข้อมูลสำหรับคำนวณผลการศึกษาและจัดพิมพ์ สน.13 การบันทึกผลและคำนวณผลการเรียน การดำเนินการเรื่องรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I/R ดำเนินการ เรื่องการส่งผลการเรียนล่าช้า การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ การขอแก้ไขระดับคะแนน การระงับผลการเรียน การขอเลื่อนการสอบ การจัดทำคำสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีตกออก การแจ้งผลนักศึกษาภาวะรอพินิจให้ผู้ปกครอง การสรุปรายงานนักศึกษาภาวะรอพินิจและตกออก และจัดทำดัชนีชี้วัดผลิตภาพบัณฑิต 

2.5 ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ได้แก่ การเตรียมข้อมูลเพื่อตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาเสนอคณะนักศึกษาที่สังกัดให้รับรองการเรียนครบ ตามหลักสูตรและขออนุมัติปริญญา ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา การจัดทำทะเบียนรายชื่อบัณฑิต การจัดทำสถิติและข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ธุรการและสารสนเทศ ได้แก่ ออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา รับชำระเงินค่าเอกสารต่าง ๆ ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ระบบประกันคุณภาพ และสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

2.6 ธุรการและสารสนเทศ ได้แก่ ออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา รับชำระเงินค่าเอกสารต่าง ๆ ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ระบบประกันคุณภาพ และสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงาน

3. งานพัฒนานักศึกษา มีขอบเขตภารกิจความรับผิดชอบ คือ3.1 พัฒนานักศึกษา ได้แก่ การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งทักษะทางสังคมและทักษะชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝังนักศึกษาในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อการศึกษาต่อและการสมัครงาน 

3.2 กิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ การประสานงาน อำนวยความสะดวกและสนับสนุน กำกับดูแลให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมของนักศึกษา บันทึกและตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมในระบบทรานสคริปกิจกรรม 

3.3 ทุน ได้แก่ การประสานงานด้านทุนการศึกษาทุกประเภท อันประกอบด้วยทุนประเภทช่วยเหลือโดยการทำงานแลกเปลี่ยน ทุนประเภททั่วไป ทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

3.4 แนะแนวให้คำปรึกษา ได้แก่ การให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และการให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านการอาชีพ และการศึกษาต่อ 

3.5 สวัสดิการ ได้แก่ การให้บริการสุขภาพ การพยาบาลเบื้องต้น การสุขาภิบาลอาหาร และการประสานงานนักศึกษาวิชาทหาร จัดอบรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 

3.6 หอพักนักศึกษา ได้แก่ การจัดทำข้อมูลหอพัก การจองหอพัก การจัดทำทะเบียนหอพัก การวางระเบียบข้อปฏิบัติ การควบคุมดูแลความเป็นอยู่นักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบหอพัก และการจัดกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาหอพัก งานบริหารทั่วไป จัดเก็บค่าไฟ รับแจ้งซ่อม ประสานการซ่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.7 วินัยนักศึกษา ได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา โดยรับคำร้อง สืบสวน สอบสวนข้อกล่าวหาต่างๆ การควบคุมดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.8 สันติศึกษา ได้แก่ การดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านจิตปัญญาศึกษา รวมถึงการประสานงานและการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งสถานบันพุทธทาส 

3.9 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดโครงการ/กิจกรรม การอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนการดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วม กับหน่วยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต


พันธกิจ

1.1 พัฒนาระบบและกระบวนการการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศ

1.2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยและมีสมรรถนะสากล

1.3 พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย โดยมีบัณฑิตศึกษาเป็นฐาน

1.4 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาองค์กรวิสัยทัศน์

กอง วิชาการและการพัฒนานักศึกษา เป็นองค์กรสนับสนุนการบริการวิชาการและการพัฒนานักศึกษามีสมรรถนะเพื่อการ บริการอย่างมีมาตรฐาน ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การบริการแบบ “รวมศูนย์บริการ ประสานภารกิจ”


โครงสร้างการบริหารองค์กรกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีโครงสร้างงานพัฒนานักศึกษา

โครงสร้างงานทะเบียนประมวลผล